Lesreglement

Lesreglement TSE Tennis

Inschrijving en betaling

 1. Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat u een betalingsverplichting aan met de TSE Tennis, ook al maakt u geen gebruik van het recht op deelname aan de trainingen.
 2. Recht op deelname aan trainingen van de TSE Tennis ontstaat pas na ontvangst van het lesgeld of een onherroepelijke machtiging tot incasso van het lesgeld.
 3. De directie van de TSE Tennis behoudt zich het recht voor om inschrijvingen te weigeren.
 4. Betaling van de verschuldigde lesgelden dient te worden voldaan door afgifte van een éénmalige machtiging. Indien incasso door toedoen van cursist niet mogelijk is zal € 5,00 extra administratiekosten in rekening worden gebracht voor iedere nieuwe incasso.
 5. Bij niet tijdige betaling zal (het nog openstaande deel van) het totaalbedrag ineens verschuldigd en opeisbaar zijn.
 6. Bij tussentijdse beëindiging door cursist en/of wettelijke vertegenwoordiger blijft het totale lesgeld verschuldigd.
 7. In geval van blessures, ziekte, verhuizing etc. volgt geen restitutie van lesgeld. Dit gebeurt wel als er een passende vervanger wordt gevonden.

Indeling

 1. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in homogene groepen te trainen,indeling in lesgroepen gebeurt naar niveau.
 2. Aanstelling c.q. toewijzing van een trainer aan een lesgroep is voorbehouden aan de eigenaren van de TSE Tennis.
 3. De lesroosters zijn te zien op www.tsetennis.nl.

Training

 1. De les gaat altijd door, tenzij de trainer afbelt.
 2. Als lessen vanwege het weer geen doorgang kunnen vinden, worden deze 1 op 1 ingehaald met een maximum van 3 lessen. Indien een reguliere les niet kan doorgaan, kan de trainer besluiten tot een theorieles. Deze staat gelijk aan een reguliere les.
 3. Eenmaal aangevangen lessen worden nooit ingehaald
 4. Bij absentie dienen lessen 24 uur van tevoren bij de trainer afgemeld te worden.
 5. Lessen die door eigen toedoen worden gemist kunnen in principe niet ingehaald worden.
 6. In geval van langdurige afwezigheid is het mogelijk (tegen overlegging van een doktersverklaring) uw lessen over te dragen aan derden, mits gelijk niveau en in overleg met de trainer.
 7. De lessen voor senioren zijn inclusief 10 minuten inspeeltijd zonder trainer. De lessen voor junioren zijn zonder inspeeltijd.

Aansprakelijkheid

 1. De eigenaren van de TSE Tennis zijn niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade en blessures, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten.